Professioneel jongerenwerk vergroot groeikansen jongeren

Participe Alphen aan den Rijn heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een onderzoek van Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam. Vorige week is Jolanda Sonneveld op dit grootschalig onderzoek gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij concludeert dat professioneel jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, het versterken van hun sociale netwerken en het vergroten van hun maatschappelijke participatie. Vanuit de wetenschap is bekend dat dit belangrijke beschermende factoren zijn die gezond, veilig en kansrijk opgroeien stimuleren en dus problemen kunnen voorkomen. Jongerenwerk kan hiermee bijdragen aan een oplossing voor de overbelaste jeugdzorg. Participe Alphen aan de Rijn is zeer gelukkig dat wij binnen onze nieuwe Preventieopdracht jongerenwerk professioneel en stevig kunnen inzetten. 

Jolanda Sonneveld heeft een onderzoek uitgevoerd naar of en hoe een multi-methodische benadering van jongerenwerk bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Voor dit onderzoek zijn, in samenwerking met 11 jongerenwerkorganisaties - zoals Participe - zo'n 1.597 jongeren een langere tijd gevolgd. Ook zijn inzichten verzameld via kwalitatieve methoden zoals interviews en logboeken.

 

Haar conclusie in het kort: 

  • Deelname aan professioneel jongerenwerk biedt groeikansen voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in sociaal kwetsbare situaties.
    ​​​​​Deze groeikansen kunnen voorkomen dat jongeren persoonlijke en sociale problemen ontwikkelen of deze verergeren. Participatie in jongerenwerk kan daarmee mogelijk positieve sociale opbrengsten opleveren op de langere termijn.
  • Dit veronderstelt wel dat jongerenwerkers een veilige en ondersteunende (leer)omgeving voor jongeren faciliteren, een multi-methodische werkwijze kunnen toepassen én beschikken over voldoende tijd (ten minste 7 maanden) om daadwerkelijk bij te dragen aan positieve ontwikkeling.
  • ​​​​​​​Concreet heeft het onderzoek een onderbouwd raamwerk opgeleverd dat jongerenwerkers een leidraad biedt om vanuit een multi-methodische benadering in te spelen op een verscheidenheid aan behoeften, interesses en aspiraties van jongeren. Binnen een multi-methodische benadering hanteren jongerenwerkers een set van 12 methodische principes die zij in hun interacties met jongeren toepassen om ontwikkelprocessen van jongeren positief te beïnvloeden. Dit raamwerk helpt om professioneel jongerenwerk inzichtelijk te maken voor diverse stakeholders en de kwaliteit verder te verbeteren. 

Op de website van Hogeschool van Amsterdam vertelt Jolanda Sonneveld over het onderzoek:

Jolanda Sonneveld: “In Nederland zijn ongeveer 1.500 tot 2.000 betaalde jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen hen bij het volwassen worden en deel uitmaken van de samenleving. Via een combinatie van methodieken zoals groepswerk, informatie en advies en individuele begeleiding, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. We hebben aangetoond dat deelname aan dit professionele jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren.”

Hogeschool van Amsterdam vertelt dat voor het eerst dat deze multi-methodische benadering in het jongerenwerk op grote schaal is onderzocht. Gemeenten en jongerenwerkaanbieders hebben grote behoefte aan inzicht in de bijdrage van professioneel jongerenwerk aan positieve ontwikkeling van jongeren. De Jeugdwet (2015), waarmee de focus op preventie is toegenomen, is hiervoor een belangrijke aanjager. De druk op de jeugdzorg vergroot de urgentie om inzicht te krijgen in de bijdrage van jongerenwerk aan preventie. De inzichten uit het onderzoek vinden hun weg al naar de praktijk. Verschillende gemeenten gebruiken de onderzoeksresultaten om hun jeugdbeleid vorm te geven. En voor jongerenwerkers en studenten worden op basis van het onderzoek inspiratiesessies georganiseerd.

Zie voor meer info het proefschrift