Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De medewerkers van Participe zijn verplicht om met deze Meldcode te werken.

In de Meldcode staat een stappenplan. Het stappenplan zorgt ervoor dat wij gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel mogelijk herkennen, en wanneer nodig ook de juiste hulp kunnen inzetten.

Onder huiselijk geweld worden alle vormen van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld verstaan. Ook ermee dreigen door (ex)partners, familieleden, gezinsleden of huisgenoten is huiselijk geweld.

Onder kindermishandeling wordt verstaan: "alle gewelddadige of bedreigende handelingen van lichamelijke, psychische of seksuele aard ten aanzien van kinderen, gepleegd door hun ouders of anderen, waar deze kinderen afhankelijk van zijn en waar deze kinderen ernstig letsel van lichamelijk of psychische aard aan overhouden of dreigen over te houden."

Wanneer een medewerker van Participe vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal hij dit in eerste instantie met de betrokkene(n) bespreken. Als uit het gesprek blijkt dat de vermoedens kloppen helpen we hen met een plan van aanpak. In dit plan komt te staan hoe dit geweld of mishandeling gestopt kan worden en in het vervolg voorkomen kan worden. De medewerker zal de situatie met een professionele collega bespreken. De verslagen van alle gesprekken en de gemaakt afspraken worden allemaal vastgelegd in een dossier. Zo nodig kunnen we advies vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of het Advies en meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Mocht de medewerker merken dat de acties niet werken, en de situatie dus niet verandert, zal hij contact opnemen met het SHG of het AMK. Deze instanties kunnen dan zelf een onderzoek instellen. Uiteraard nemen zij eerst zelf contact op met de betrokkenen.

Als wordt besloten om een melding te doen bij het SHG of AMK, dan worden de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) hierover altijd ingelicht. Echter, mocht de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt doen we dit niet.